Prilika u Velikoj - Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

NASLOVNAVELIKAGOSPODARSTVO

FOTO: Mateja Barukčić

OPĆINA VELIKA

Prilika u Velikoj - Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

21.2.2018. 08:11 | Ante Mandaric IZVOR: Općina Velika PREGLEDA: 2118

Na temelju članka 9. Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Velika (Službeno glasilo Općine Velika br. 3/17, 6/17) i članka 2. Odluke o početnom iznosu zakupnine za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Velika (Službeno glasilo Općine Velika br. 6/17.), Općinski načelnik Općine Velika, raspisuje
N A T J E Č A J
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

Raspisuje se Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama prema popisu kako slijedi:
1. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena: teretana
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju
Površina: 80 m2
Rok zakupa: do 5 godina
Početna cijena zakupa: 1.200,00 kn + režijski troškovi 300,00 kn
Stanje prostora: uređen, s opremom, u posjedu zakupodavca

2. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
​Namjena prostora: skladište ili proizvodna djelatnost
​Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju – Istok 3
​Površina: 152 m2 (152/4=38 m2)
​Rok zakupa: do 5 godina
​Početna mjesečna zakupnina: 1.520,00 kn (1.520,00/4=380,00 kn)
​Stanje prostora: Neuređen, bez opreme, u posjedu zakupodavca
​Napomena: zakup se može zasnovati i za dio poslovnog prostora i to najmanje 1/4

3. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
​Namjena prostora: uslužne djelatnosti, obrt
​Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju lijevo – Istok 4
​Površina: 27 m2
​Rok zakupa: do 5 godina
​Početna mjesečna zakupnina: 540,00 kn
​Stanje prostora: Neuređen poslovni prostor, bez opreme i inventara, u posjedu zakupodavca

4. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
​Namjena prostora: uslužne djelatnosti, obrt
​Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju desno – Istok 4
​Površina: 27 m2
​Rok zakupa: do 5 godina
​Početna mjesečna zakupnina: 540,00 kn
​Stanje prostora: Neuređeni poslovni prostor, bez opreme i inventara, u posjedu zakupodavca

5. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
​Namjena prostora: uslužne djelatnosti, obrt
​Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju lijevo – Istok 5
​Površina: 27 m2
​Rok zakupa: do 5 godina
​Početna mjesečna zakupnina: 540,00 kn
​Stanje prostora: Neuređeni poslovni prostor, bez opreme i inventara, u posjedu zakupodavca

6. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
​Namjena prostora: uslužne djelatnosti, obrt
​Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju desno – Istok 5
​Površina: 27 m2
​Rok zakupa: do 5 godina
​Početna mjesečna zakupnina: 540,00 kn
​Stanje prostora: Neuređeni poslovni prostor, bez opreme i inventara, u posjedu zakupodavca

7. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
​Namjena prostora: uslužne djelatnosti, obrt
​Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju lijevo – Zapad 1
​Površina: 27 m2
​Rok zakupa: do 5 godina
​Početna mjesečna zakupnina: 540,00 kn
​Stanje prostora: Neuređeni poslovni prostor, bez opreme i inventara, u posjedu zakupodavca

8.​Adresa: „Laktofriz“, Trg Ante Starčevića 7, Trenkovo, Velika
​Namjena prostora: uslužne djelatnosti
​Položaj nekretnine: Trenkovo, prostor u prizemlju
​Površina: 20 m2
​Rok zakupa: do 5 godina
​Početna mjesečna zakupnina: 540,00 kn
​Stanje prostora: Neuređeni poslovni prostor, bez opreme i inventara u posjedu zakupodavca

9.​Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
​Namjena prostora: ugostiteljska djelatnost
​Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju i terasa – Zapad 2
​Površina: 200 m2
​Rok zakupa: do 5 godina
​Početna mjesečna zakupnina: 2.000,00 kn
​Stanje prostora: Kafić – uređen sa opremom i inventarom. Terasa – bez opreme i inventara, sve u posjedu zakupodavca.

UVJETI NATJEČAJA:
1. Rok za dostavu pisanih ponuda je u roku 8 dana od dana objave na web stranici Općine Velika do 15.00 sati.
2. Kontakt informacije za poslovne prostore u popisu pod red. brojem od 1. do 8. (u daljnjem tekstu: poslovni prostori) na tel: 034/233-033.
3. Poslovni prostori mogu se razgledati svakog radnog dana od 09:00 do 15:00 sati uz prethodnu najavu na tel: 034/233-033.
4. Poslovni prostori daju se u zakup na period kako je naznačeno.
5. Početni iznos mjesečne zakupnine za svaki pojedini poslovni prostor naveden je u popisu. Informacija o paušalnom dijelu režijskih troškova za svaki pojedinačni prostor može se dobiti u Općini Velika.
6. Pravo podnošenja pisane ponude imaju fizičke osobe - obrtnici te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj.
7. Neće se razmatrati ponude:
a) fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Općine Velika zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca;
b) fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija-Porezna uprava;
c) pravnih osoba i obrta koje nisu solventne;
d) fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.
8. Ponuditelj je dužan dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovu javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava. Ponude onih ponuđača koji po toj osnovi imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja, ili onih ponuđača kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, a ne pridržavaju se rokova plaćanja, neće se razmatrati.
9. Zakašnjele, neuredne ili na drugi način protivno uvjetima natječaja podnijete ponude se odbacuju.

10. PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU MORA SADRŽAVATI:
10.1. redni broj i oznaku poslovnog prostora za koji se natječe,
10.2. dokumentaciju koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju uz dostavu odgovarajućih dokaza: ime i prezime ponuditelja, prebivalište i OIB (za fizičke osobe-obrtnike), odnosno naziv društva, sjedište i OIB (za pravne osobe) i kontakt broj telefona i e-mail adrese;
10.3. presliku osobne iskaznice za natjecatelje fizičke osobe-obrtnike, te izvornik ili presliku izvatka iz obrtnog registra (obrtnicu), ne stariju od 6 mjeseci od datuma izdavanja, iz koje mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran, za djelatnost koja je oglašena (za fizičku osobu-obrtnika);
10.4. original ili presliku rješenja o upisu u sudski registar ili izvatka iz sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci od datuma izdavanja iz kojega mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost koja je oglašena (za pravnu osobu),
10.5. izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna Porezna uprava Ministarstva financija, ne starije od 30 dana,
10.6. potvrdu o nepostojanju duga s osnove potraživanja Općine Velika izdanu od Općine Velika, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja;
10.7. dokaz o solventnosti za pravne osobe i fizičke osobe (obrtnici);
10.8. ponuđeni iznos mjesečne zakupnine za pojedini poslovni prostor;
10.9. izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije kojom se dokazuje svojstvo (status) branitelja i dokaz da nije korisnik braniteljske mirovine (ponuđač ili član obitelji)
10.10. izjavu natjecatelja da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup;
10.11. izjavu natjecatelja kojom se obvezuje da će, ako bude izabran najpovoljnijim ponuđačem, sve radove uređenja prostora izvesti u skladu s pravilima struke i ishoditi sva odobrenja neophodna za obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru.
10.12. izvornik ili ovjerenu presliku BON-a 2 ili SOL-a 2 - podaci o solventnosti, ili potvrdu nadležnog tijela da nije u mogućnosti isto dostaviti, ne stariju od 6 mjeseci od datuma izdavanja (samo za pravne osobe);

KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:
- najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

11. Ponuda na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnosi se u zatvorenoj kuverti s naznakom „NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA - NE OTVARATI“ preporučenom pošiljkom na adresu Općina Velika, Zvonimirova 1A, Velika ili osobno na istoj adresi, najkasnije petnaestog dana od dana objave natječaja na web stranici Općine Velika, do 15.00 sati.
12. Datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda objavit će se na web stranici Općine Velika.
13. Pored zakupnine zakupnik se obvezuje plaćati sve troškove održavanja zakupljenog poslovnog prostora te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja prostora (struja, voda, telefon, grijanje, spomenička renta, komunalna naknada, naknada za uređenje voda i drugo) sukladno pozitivnim propisima.
14. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju ponuditelji iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ako sudjeluju u javnom natječaju i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine. Osoba ne može ostvariti pravo prvenstva ako je već jednom po provedenom javnom natječaju ostvarila to pravo. Ako više osoba ostvaruje prvenstveno pravo, prvenstveni red između tih osoba utvrđuje se prema sljedećem redoslijedu:
- članovi obitelji smrtno stradalog HRV branitelja Domovinskog rata
- članovi obitelji zatočenog ili nestalog branitelja
- HRVI
- dragovoljac
- ostali hrvatski branitelji koji su u obrani proveli najmanje 12 mjeseci.
Prednost prava prvenstva pri zakupu poslovnog prostora može se ostvariti samo jednokratno.
15. Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o zakupu najkasnije u roku od 8 dana od dana kad je pismeno pozvan na zaključenje ugovora.
16. Ugovor o zakupu sklapa se sukladno članku 32. i 33. Odluke na 12 mjeseci prema poticajnim mjerama za poduzetništvo, a nakon isteka 12 mjeseci plaća se po cijeni postignutoj na javnom natječaju.
17. Ugovor o zakupu sklopiti će se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) se kod javnog bilježnika, a na trošak zakupnika.
18. Zakupnik ne smije bez pisane suglasnosti zakupodavca navedene objekte dati u podzakup.
19. Poslovni prostori, predaju se zakupniku u viđenom stanju koje se utvrđuje ugovorom.
20. Zakupnik je dužan početi obavljati djelatnost u roku od 30 dana od dana primopredaje prostora.
21. Općina Velika zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja po provedenom natječajnom postupku ne prihvati niti jednu ponudu.

KLASA:372-03/18-01/05
URBROJ:2177/08-02-18-2
Velika, 15. veljače 2018.

OPĆINA VELIKA


Tagovi: Velika Natječaj zakup

Dvojica zaustavljena pod utjecajem alkohola, jedan bijeg s mjesta prometne i prometna u Lipiku
50-godišnjakinja s 1,52 promila razbijala u ugostiteljskom objektu u Požegi
HRVATSKOJ PRIJETI NOVI VEĆI EGZODUS RADNE SNAGE, DOMAĆI HOTELIJERI U STRAHU ʼHitno se traži 80.000 radnika, a tamo konobari zarađuju 1500 eura netoʼ
Pobjede favorita u Buku, Pavlovcima i Čaglinu
Pakračka teniska liga: Jure Rosić neporažen na vrhu
Na Jesenskom sajmu u Lipiku predstavilo se više od pedeset izlagača
Danas će bez struje biti...
Orguljaške večeri u požeškoj katedrali
4. Likovna kolonija Vile Velebita održana u Požegi
Danas osjetno hladnije, kišovito s vjetrom, temperature do 16°C
U Požegi, nakon eksplozije, gori stan na 6. katu zgrade, ima ozlijeđenih
Obavijest voćarima da obave testiranje protiv uzorčnika biljnih bolesti
Cesta ruža i vina vodi od Požege do Pleternice
Slavonija u završnici srušila Vihor
Podigli halu za gradnju dječjih igrališta, a planiraju i zapošljavanja
Zaigrajte Facebook nagradnu igru Očne optike Abrić
Požega je jučer bila domaćin 4. kola prvenstva Hrvatske za osobe s invaliditetom
UŽIVAJTE U NEDJELJI: Stigla nam je jesen!
ʼOduvijek smo htjeli zatvorene bazene. Sad ih i imamo!ʼ
Kupi Arena Casino bon na Tisku i zaigraj online casino igre!
U Požegi održan Biskupijski dan
Duhovni koncert u Požegi - Otvorite vrata Kristu 22.9.2018.
Održan Dan nacionalnih manjina Grada Lipika
Većina ljudi ne uzima račun u pekari. Znate li da vas i za to mogu oderati?
Pogled na papučke vinograde
Na hrvatskim je cestama ove godine dosad poginulo više ljudi nego lani
Održana 3. sjednica Dječjeg Gradskog vijeća u Požegi
Topa izdao novi singl ʺNeka sunce sjaʺ
U Gradskom muzeju otvorena izložba „Anamneza – povijest bolesti u antičkom svijetu“
22. rujan je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama
Njihovih prvih stotinu godina
Subotnja šetnja Požegom i Agro Tour Slavonija 22.9.2018.

Pretraži 034 portal

48 SATI NA 034PORTALU

.

Dvojica zaustavljena pod utjecajem alkohola, jedan bijeg s mjesta prometne i prometna u Lipiku

.

50-godišnjakinja s 1,52 promila razbijala u ugostiteljskom objektu u Požegi

.

HRVATSKOJ PRIJETI NOVI VEĆI EGZODUS RADNE SNAGE, DOMAĆI HOTELIJERI U STRAHU ʼHitno se traži 80.000 radnika, a tamo konobari zarađuju 1500 eura netoʼ

.

Pobjede favorita u Buku, Pavlovcima i Čaglinu

.

Pakračka teniska liga: Jure Rosić neporažen na vrhu

.

Na Jesenskom sajmu u Lipiku predstavilo se više od pedeset izlagača

.

Danas će bez struje biti...

.

Orguljaške večeri u požeškoj katedrali

.

4. Likovna kolonija Vile Velebita održana u Požegi

.

Danas osjetno hladnije, kišovito s vjetrom, temperature do 16°C

.

U Požegi, nakon eksplozije, gori stan na 6. katu zgrade, ima ozlijeđenih

.

Obavijest voćarima da obave testiranje protiv uzorčnika biljnih bolesti

.

Cesta ruža i vina vodi od Požege do Pleternice

.

Slavonija u završnici srušila Vihor

.

Podigli halu za gradnju dječjih igrališta, a planiraju i zapošljavanja

.

Zaigrajte Facebook nagradnu igru Očne optike Abrić

.

Požega je jučer bila domaćin 4. kola prvenstva Hrvatske za osobe s invaliditetom

.

UŽIVAJTE U NEDJELJI: Stigla nam je jesen!

.

ʼOduvijek smo htjeli zatvorene bazene. Sad ih i imamo!ʼ

.

Kupi Arena Casino bon na Tisku i zaigraj online casino igre!

.

U Požegi održan Biskupijski dan

.

Duhovni koncert u Požegi - Otvorite vrata Kristu 22.9.2018.

.

Održan Dan nacionalnih manjina Grada Lipika

.

Većina ljudi ne uzima račun u pekari. Znate li da vas i za to mogu oderati?

.

Kupi Arena Casino bon na Tisku i zaigraj online casino igre!

41-godišnjak s područja Kaptola ʺpaoʺ sa 1.100 grama sitno rezanog duhana

U Požegi, nakon eksplozije, gori stan na 6. katu zgrade, ima ozlijeđenih

ʼOduvijek smo htjeli zatvorene bazene. Sad ih i imamo!ʼ

Vikend rezerviran za automobilska uzbuđenja: Monster truck show na požeškom asfaltu

Bandić se mota po Požegi, je li došao po još jednog!??

Novi sugrađani

Stanje na cestama

Bez struje

Korisni linkovi

Pogled na papučke vinograde

Hoće li uspjeh na Svjetskom prvenstvu značiti boljitak Hrvatske?

1. Da

2. Nadam se

3. Nisam siguran

4. Neće

Klikni na odgovor za koji želiš glasati.
Pogledaj rezultate

IMPRESSUMUVJETI KORIŠTENJAOGLAŠAVANJE