Prilika u Velikoj - Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

NASLOVNAVELIKAGOSPODARSTVO

FOTO: Mateja Barukčić

OPĆINA VELIKA

Prilika u Velikoj - Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

21.2.2018. 08:11 | Ante Mandaric IZVOR: Općina Velika PREGLEDA: 1988

Na temelju članka 9. Odluke o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Velika (Službeno glasilo Općine Velika br. 3/17, 6/17) i članka 2. Odluke o početnom iznosu zakupnine za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Velika (Službeno glasilo Općine Velika br. 6/17.), Općinski načelnik Općine Velika, raspisuje
N A T J E Č A J
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

Raspisuje se Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama prema popisu kako slijedi:
1. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena: teretana
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju
Površina: 80 m2
Rok zakupa: do 5 godina
Početna cijena zakupa: 1.200,00 kn + režijski troškovi 300,00 kn
Stanje prostora: uređen, s opremom, u posjedu zakupodavca

2. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
​Namjena prostora: skladište ili proizvodna djelatnost
​Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju – Istok 3
​Površina: 152 m2 (152/4=38 m2)
​Rok zakupa: do 5 godina
​Početna mjesečna zakupnina: 1.520,00 kn (1.520,00/4=380,00 kn)
​Stanje prostora: Neuređen, bez opreme, u posjedu zakupodavca
​Napomena: zakup se može zasnovati i za dio poslovnog prostora i to najmanje 1/4

3. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
​Namjena prostora: uslužne djelatnosti, obrt
​Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju lijevo – Istok 4
​Površina: 27 m2
​Rok zakupa: do 5 godina
​Početna mjesečna zakupnina: 540,00 kn
​Stanje prostora: Neuređen poslovni prostor, bez opreme i inventara, u posjedu zakupodavca

4. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
​Namjena prostora: uslužne djelatnosti, obrt
​Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju desno – Istok 4
​Površina: 27 m2
​Rok zakupa: do 5 godina
​Početna mjesečna zakupnina: 540,00 kn
​Stanje prostora: Neuređeni poslovni prostor, bez opreme i inventara, u posjedu zakupodavca

5. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
​Namjena prostora: uslužne djelatnosti, obrt
​Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju lijevo – Istok 5
​Površina: 27 m2
​Rok zakupa: do 5 godina
​Početna mjesečna zakupnina: 540,00 kn
​Stanje prostora: Neuređeni poslovni prostor, bez opreme i inventara, u posjedu zakupodavca

6. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
​Namjena prostora: uslužne djelatnosti, obrt
​Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju desno – Istok 5
​Površina: 27 m2
​Rok zakupa: do 5 godina
​Početna mjesečna zakupnina: 540,00 kn
​Stanje prostora: Neuređeni poslovni prostor, bez opreme i inventara, u posjedu zakupodavca

7. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
​Namjena prostora: uslužne djelatnosti, obrt
​Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju lijevo – Zapad 1
​Površina: 27 m2
​Rok zakupa: do 5 godina
​Početna mjesečna zakupnina: 540,00 kn
​Stanje prostora: Neuređeni poslovni prostor, bez opreme i inventara, u posjedu zakupodavca

8.​Adresa: „Laktofriz“, Trg Ante Starčevića 7, Trenkovo, Velika
​Namjena prostora: uslužne djelatnosti
​Položaj nekretnine: Trenkovo, prostor u prizemlju
​Površina: 20 m2
​Rok zakupa: do 5 godina
​Početna mjesečna zakupnina: 540,00 kn
​Stanje prostora: Neuređeni poslovni prostor, bez opreme i inventara u posjedu zakupodavca

9.​Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
​Namjena prostora: ugostiteljska djelatnost
​Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju i terasa – Zapad 2
​Površina: 200 m2
​Rok zakupa: do 5 godina
​Početna mjesečna zakupnina: 2.000,00 kn
​Stanje prostora: Kafić – uređen sa opremom i inventarom. Terasa – bez opreme i inventara, sve u posjedu zakupodavca.

UVJETI NATJEČAJA:
1. Rok za dostavu pisanih ponuda je u roku 8 dana od dana objave na web stranici Općine Velika do 15.00 sati.
2. Kontakt informacije za poslovne prostore u popisu pod red. brojem od 1. do 8. (u daljnjem tekstu: poslovni prostori) na tel: 034/233-033.
3. Poslovni prostori mogu se razgledati svakog radnog dana od 09:00 do 15:00 sati uz prethodnu najavu na tel: 034/233-033.
4. Poslovni prostori daju se u zakup na period kako je naznačeno.
5. Početni iznos mjesečne zakupnine za svaki pojedini poslovni prostor naveden je u popisu. Informacija o paušalnom dijelu režijskih troškova za svaki pojedinačni prostor može se dobiti u Općini Velika.
6. Pravo podnošenja pisane ponude imaju fizičke osobe - obrtnici te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj odnosno s registriranom podružnicom u Republici Hrvatskoj.
7. Neće se razmatrati ponude:
a) fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Općine Velika zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca;
b) fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija-Porezna uprava;
c) pravnih osoba i obrta koje nisu solventne;
d) fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.
8. Ponuditelj je dužan dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovu javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava. Ponude onih ponuđača koji po toj osnovi imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja, ili onih ponuđača kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, a ne pridržavaju se rokova plaćanja, neće se razmatrati.
9. Zakašnjele, neuredne ili na drugi način protivno uvjetima natječaja podnijete ponude se odbacuju.

10. PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU MORA SADRŽAVATI:
10.1. redni broj i oznaku poslovnog prostora za koji se natječe,
10.2. dokumentaciju koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju uz dostavu odgovarajućih dokaza: ime i prezime ponuditelja, prebivalište i OIB (za fizičke osobe-obrtnike), odnosno naziv društva, sjedište i OIB (za pravne osobe) i kontakt broj telefona i e-mail adrese;
10.3. presliku osobne iskaznice za natjecatelje fizičke osobe-obrtnike, te izvornik ili presliku izvatka iz obrtnog registra (obrtnicu), ne stariju od 6 mjeseci od datuma izdavanja, iz koje mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran, za djelatnost koja je oglašena (za fizičku osobu-obrtnika);
10.4. original ili presliku rješenja o upisu u sudski registar ili izvatka iz sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci od datuma izdavanja iz kojega mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost koja je oglašena (za pravnu osobu),
10.5. izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna Porezna uprava Ministarstva financija, ne starije od 30 dana,
10.6. potvrdu o nepostojanju duga s osnove potraživanja Općine Velika izdanu od Općine Velika, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja;
10.7. dokaz o solventnosti za pravne osobe i fizičke osobe (obrtnici);
10.8. ponuđeni iznos mjesečne zakupnine za pojedini poslovni prostor;
10.9. izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije kojom se dokazuje svojstvo (status) branitelja i dokaz da nije korisnik braniteljske mirovine (ponuđač ili član obitelji)
10.10. izjavu natjecatelja da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup;
10.11. izjavu natjecatelja kojom se obvezuje da će, ako bude izabran najpovoljnijim ponuđačem, sve radove uređenja prostora izvesti u skladu s pravilima struke i ishoditi sva odobrenja neophodna za obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru.
10.12. izvornik ili ovjerenu presliku BON-a 2 ili SOL-a 2 - podaci o solventnosti, ili potvrdu nadležnog tijela da nije u mogućnosti isto dostaviti, ne stariju od 6 mjeseci od datuma izdavanja (samo za pravne osobe);

KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:
- najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

11. Ponuda na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnosi se u zatvorenoj kuverti s naznakom „NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA - NE OTVARATI“ preporučenom pošiljkom na adresu Općina Velika, Zvonimirova 1A, Velika ili osobno na istoj adresi, najkasnije petnaestog dana od dana objave natječaja na web stranici Općine Velika, do 15.00 sati.
12. Datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda objavit će se na web stranici Općine Velika.
13. Pored zakupnine zakupnik se obvezuje plaćati sve troškove održavanja zakupljenog poslovnog prostora te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja prostora (struja, voda, telefon, grijanje, spomenička renta, komunalna naknada, naknada za uređenje voda i drugo) sukladno pozitivnim propisima.
14. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju ponuditelji iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ako sudjeluju u javnom natječaju i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine. Osoba ne može ostvariti pravo prvenstva ako je već jednom po provedenom javnom natječaju ostvarila to pravo. Ako više osoba ostvaruje prvenstveno pravo, prvenstveni red između tih osoba utvrđuje se prema sljedećem redoslijedu:
- članovi obitelji smrtno stradalog HRV branitelja Domovinskog rata
- članovi obitelji zatočenog ili nestalog branitelja
- HRVI
- dragovoljac
- ostali hrvatski branitelji koji su u obrani proveli najmanje 12 mjeseci.
Prednost prava prvenstva pri zakupu poslovnog prostora može se ostvariti samo jednokratno.
15. Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o zakupu najkasnije u roku od 8 dana od dana kad je pismeno pozvan na zaključenje ugovora.
16. Ugovor o zakupu sklapa se sukladno članku 32. i 33. Odluke na 12 mjeseci prema poticajnim mjerama za poduzetništvo, a nakon isteka 12 mjeseci plaća se po cijeni postignutoj na javnom natječaju.
17. Ugovor o zakupu sklopiti će se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) se kod javnog bilježnika, a na trošak zakupnika.
18. Zakupnik ne smije bez pisane suglasnosti zakupodavca navedene objekte dati u podzakup.
19. Poslovni prostori, predaju se zakupniku u viđenom stanju koje se utvrđuje ugovorom.
20. Zakupnik je dužan početi obavljati djelatnost u roku od 30 dana od dana primopredaje prostora.
21. Općina Velika zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja po provedenom natječajnom postupku ne prihvati niti jednu ponudu.

KLASA:372-03/18-01/05
URBROJ:2177/08-02-18-2
Velika, 15. veljače 2018.

OPĆINA VELIKA


Tagovi: Velika Natječaj zakup

Svi ste pozvani na koncert TS ʺFijakerʺ u organizaciji pizzerije ʺMama Miaʺ i slastičarnice ʺDolce Vitaʺ 19. srpnja od 21 sat
Sutra svi u Sl. Brod dočekati Super Marija
Jučer lakša prometna nesreća u Požegi
Provalili u prostorije Hrvatskih šuma i iz traktora ukrali oko 200 litara goriva
Ivona Zednik nova je Miss Požeško - slavonske županije
Danas je prilika, prijavi se i postani nogometni sudac
Porezna uprava poziva na nagradnu igru ʺcinkajʺ i osvoji nagradu...
Čelni ljudi Lipika i Pakraca na dočeku Vatrenih
Promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice uz kišu, pljuskove i grmljavinu
Danas će bez struje biti...
POVIJESNA FOTKA: Vatreni na putu prema centru Zagreba, čeka ih oko pola milijuna navijača!
Policijski službenici PU požeško-slavonske uz Vatrene
Vatreno ludilo u Požegi nakon osvojenog srebra na SP-u
Dvije prometne nesreće zbog oduzimanja prednosti i ne držanja razmaka
Pijani 29-godišnjak i 23-godišnjakinja se potukli u Požegi- ljubavni jadi!?!
U pretresu kuće kod 48-godišnjaka pronašli 5 kg sitno rezanog duhana
Danas će bez struje biti...
Ljeto nam se vratilo: Danas temperature idu do 29°C
HRVATSKA DRUGA NA SP-u: Ovako izgleda srebro zlatnog sjaja! Bravo, Vatreni!
,,EKIPA ZA OČEVIDʺ i ,,CRNA LEGIJA ʺ pobjednici drenovačkih turnira
Policija u prvih šest mjeseci evidentirala 345 vozača pod utjecajem alkohola
Tamara Puač izbačena iz SDP-a!
Naši Požežani u Libanonu navijaju za Vatrene
Prvu hrvatsku loptu pronašao Požežanin!
Večeras će se u Moskvi vijoriti i natpis ʺKAPTOLʺ: Eduardo, Dario i Zlatko na finalnoj utakmici
ANTEA KOMLJENOVIĆ IZ LIPIKA IDE I NA FINALE ʺBila sam na utakmici protiv Argentineʺ
Detalji puta iz Pleternice na doček Vatrenih u Zagreb
Djelomice sunčano, a uz promjenljivu naoblaku u prvom dijelu dana
Vatreni danas pišu povijest, podržite ih gledanjem tekme na trgu u Požegi
Navijačke zaruke: Milan je curu zaprosio dok je Požega gorjela
Tijekom ʼVatreneʼ euforije HDZ donio protekcionistički zakon
Večeras svi u Drenovac!

Pretraži 034 portal

48 SATI NA 034PORTALU

.

Svi ste pozvani na koncert TS ʺFijakerʺ u organizaciji pizzerije ʺMama Miaʺ i slastičarnice ʺDolce Vitaʺ 19. srpnja od 21 sat

.

Sutra svi u Sl. Brod dočekati Super Marija

.

Jučer lakša prometna nesreća u Požegi

.

Provalili u prostorije Hrvatskih šuma i iz traktora ukrali oko 200 litara goriva

.

Ivona Zednik nova je Miss Požeško - slavonske županije

.

Danas je prilika, prijavi se i postani nogometni sudac

.

Porezna uprava poziva na nagradnu igru ʺcinkajʺ i osvoji nagradu...

.

Čelni ljudi Lipika i Pakraca na dočeku Vatrenih

.

Promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjestimice uz kišu, pljuskove i grmljavinu

.

Danas će bez struje biti...

.

POVIJESNA FOTKA: Vatreni na putu prema centru Zagreba, čeka ih oko pola milijuna navijača!

.

Policijski službenici PU požeško-slavonske uz Vatrene

.

Vatreno ludilo u Požegi nakon osvojenog srebra na SP-u

.

Dvije prometne nesreće zbog oduzimanja prednosti i ne držanja razmaka

.

Pijani 29-godišnjak i 23-godišnjakinja se potukli u Požegi- ljubavni jadi!?!

.

U pretresu kuće kod 48-godišnjaka pronašli 5 kg sitno rezanog duhana

.

Danas će bez struje biti...

.

Ljeto nam se vratilo: Danas temperature idu do 29°C

.

HRVATSKA DRUGA NA SP-u: Ovako izgleda srebro zlatnog sjaja! Bravo, Vatreni!

.

,,EKIPA ZA OČEVIDʺ i ,,CRNA LEGIJA ʺ pobjednici drenovačkih turnira

.

Naši Požežani u Libanonu navijaju za Vatrene

Bizarna prometna nesreća u Mihaljevcima: Prevrnuo se autom na krov, skinuo tablice i pobjegao!

Navijačke zaruke: Milan je curu zaprosio dok je Požega gorjela

Ludnica u Požegi nakon pobjede Hrvatske repke nad Engleskom 11.7.2018. 1. Dio

Ludnica u Požegi nakon pobjede Hrvatske repke nad Engleskom 11.7.2018. 2.Dio

Vatreno ludilo u Požegi nakon osvojenog srebra na SP-u

Novi sugrađani

Stanje na cestama

Bez struje

Korisni linkovi

POVIJESNA FOTKA: Vatreni na putu prema centru Zagreba, čeka ih oko pola milijuna navijača!

Hoće li Hrvatska postati svjetski prvak u nogometu?

1. Da

2. Naravno da hoće

3. Već smo prvaci

4. Svejedno mi je

Klikni na odgovor za koji želiš glasati.
Pogledaj rezultate

IMPRESSUMUVJETI KORIŠTENJAOGLAŠAVANJE