Evo prilike za nekretnine u Jakšiću

NASLOVNAJAKŠIĆGOSPODARSTVO

FOTO: M.M.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA

Evo prilike za nekretnine u Jakšiću

21.2.2018. 08:12 | Ante Mandaric IZVOR: Općina Jakšić PREGLEDA: 2638

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 81/15. – pročišćeni tekst), članaka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 123/17– pročišćeni tekst), članka 52. i članka 104. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, br. 77/13 i 83/14), Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Jakšić - Gospodarska zona Jakšić, „Službeni glasnik Općine Jakšić“, br. 113/17), Odluke o gospodarenju imovinom u vlasništvu Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, br. 114/17), te Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina unutar Gospodarska zona Jakšić, KLASA: 022-01/18-01/27, URBROJ: 2177/04-02/01-18-1, od 29.siječnja 2018. godine, raspisuje se


J A V N I N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina unutar Gospodarske zone Jakšić

I
Općina Jakšić raspisuje natječaj za prodaju građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone u Jakšiću (u tekstu: Zona)


Predmet natječaja su slijedeće građevinske čestice:

a) k.č.br. 1876/4, oranica Šiljkovac, ukupne površine 15.000 m2 , z.k.ul.br. 1517, u k.o. Jakšić.
Ponuda se podnosi za dio nekretnine 15.000 m2, jer isti čini predmet prodaje i početna cijena za navedenu nekretninu iznosi 30.000,00 kuna (slovima: tridesettisućakuna).

b) k.č.br. 1876/9, oranica Šiljkovac, ukupne površine 16.749 m2 , z.k.ul.br. 1517, u k.o. Jakšić.
Ponuda se podnosi za cijelu nekretninu 16.749 m2, jer kao cjelina čini predmet prodaje i početna cijena za navedenu nekretninu iznosi 33.498,00 kuna (slovima: tridesetitritisućečetiristoidevedesetiosamkuna).

II
Ponuditelji ponuđenu cijenu izražavaju u kunama.

III
Namjena nekretnina iz točke I ovoga Natječaja:
- za nekretninu označenu slovom a) je proizvodna-uslužna namjena.
- za nekretninu označenu slovom b) je proizvodna-pretežito industrijska namjena.

IV
Rok za podnošenje pisanih ponuda je petnaest (15) dana od dana objave javnog natječaja.
Otvaranje pristiglih ponuda je javno i obavlja ga Povjerenstvo prema redoslijedu zaprimanja prijava.
Otvaranje prispjelih ponuda održat će se u utorak, 15. veljače 2018. godine u 15,00 sati.
Zakašnjele, neuredne i nepotpune, ili na drugi način protivne uvjetima iz natječaja podnesene ponude neće se razmatrati.

V
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju fizičke i pravne osobe ako ispunjavaju Zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.
Svaki ponuditelj može se natjecati za sve nekretnine koje se izlažu prodaji i za svaku dati zasebnu ponudu.
Nekretnine se prodaju u viđenom stanju što isključuje sve naknadne prigovore.

VI
Pisana prijava odnosno ponuda mora sadržavati slijedeće:
a) Obrazac ponude s osobnim podacima (Ime i prezime, OIB fizičke osobe ili OIB i tvrtku pravne osobe potpunu adresu, odnosno drugi važeći identifikacijski podatak za strane fizičke ili pravne osobe),
b) visinu ponuđene cijene,
c) dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 3.000,00 kuna za nekretninu iz točke I, označenu slovom a) i 3.300,00 kuna za nekretninu iz točke I, označenu slovom b),
d) ponuditelji su dužni podnijeti dokaz kojim dokazuju da su registrirani za obavljanje odgovarajuće proizvodne djelatnosti iz točke III ovoga natječaja, preslika rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe obrtnike i preslika osobne iskaznice za fizičke osobe.
e) Izjavu ili Potvrdu da ponuditelj nema dugovanja prema Općini Jakšić
f) potvrda nadležne porezne uprave da su podmirene sve obveze prema državi;
g) planirana namjena ulaganja

VII
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta javnog natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.
Ponude natjecatelja ispod utvrđene početne cijene neće se razmatrati.
Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu na žiro-račun Općine Jakšić broj: HR3424070001816400004 s pozivom na broj odobrenja HR68-7722-OIB fizičke ili pravne osobe uplatitelja s naznakom „jamčevina za nekretninu Gospodarska zona-Jakšić“.

VIII
Ponuditeljima čije ponude nisu odabrane kao najpovoljnije jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od dana okončanja postupka natječaja.
Ponuditelju čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, jamčevina se uračunava u ponuđenu cijenu.
Ponuditelj čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija i naknadno odustane od zaključenja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine.

IX
Nakon što Povjerenstvo izvrši vrednovanje ponuda, Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, na prijedlog istog, donosi općinski načelnik Općine Jakšić, te se ista dostavlja svim ponuditeljima u postupku javnog natječaja.

Odabrani ponuditelj dužan je s prodavateljem Općinom Jakšić sklopit - Predugovor o kupoprodaji nekretnina. Obveza Kupca je ishoditi Lokacijsku dozvolu i provesti parcelaciju kojom će se formirati predmetna građevinska čestica na nekretninama iz točke I ovoga natječaja, a za objekt namjene iz točke III ovoga Natječaja koji će se na njoj graditi.
Po pravomoćnosti Lokacijske dozvole i provedbi parcelacije Općina Jakšić će s kupcem sklopiti Konačni ugovor o kupoprodaji nekretnina.

X
Kupac je dužan ugovorenu cijenu platiti u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.
Sve troškove proizašle iz predugovora, ugovora o kupoprodaji i poreza na promet nekretnina snosi kupac u cijelosti.
Stjecanje prava vlasništva u zemljišnim knjigama i katastru zemljišta dozvolit će se po isplati kupoprodajne cijene u cijelosti.

XI
Ponude za natječaj se dostavljaju poštom preporučeno ili osobno u zatvorenoj omotnici na urudžbeni zapisnik Općine Jakšić, sa naznakom „Ponuda za natječaj za kupnju nekretnina-ne otvaraj“ na adresu: OPĆINA JAKŠIĆ, Osječka 39,34308 JAKŠIĆ.

XII
O ishodu natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana utvrđenja najpovoljnijih ponuditelja za kupnju navedenih nekretnina.

XIII
Općina Jakšić pridržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja.
Obrazac ponude može se preuzeti na web stranicama Općine Jakšić www.jaksic.hr, dobiti u Općini Jakšić ili će ga Općina Jakšić dostaviti na traženje zainteresiranih fizičkih ili pravnih osoba.

XIV
Ovaj će se Javni natječaj objaviti na Oglasnoj ploči Općine Jakšić, na web stranici Općine Jakšić (www.jaksic.hr) i u Glasu Slavonije.


KLASA: 022-01/18-01/28
URBROJ: 2177/04-02/01-18-1
Jakšić, 29.siječnja 2018.
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivica Kovačević, dipl.ing.v.r.
Tagovi: natječaj prodaju Gospodarska zona Jakšić

Održana završna konferencija projekta Energetska obnova zgrade Područne škole Trapari
Ovaj vikend tri alkoholizirana vozača, rekorder 22 - godišnjak s 1,96 promila
U jučerašnjoj prometnoj kod Hrnjevca troje teško i dvoje lakše ozlijeđeno
Gregurić: ʺ Prezadovoljan sam odazivom kandidata ali i njihovom prolaznošću koja je iznad 80%ʺ
Judaši ʺJigoraʺ uspješni i na Krku
Održana 18. godišnja produkcija UO Plesne radionice Ilijane Lončar
Na Danu zdravlja u Lipiku u mnoštvu aktivnosti uživali posjetitelji svih dobnih skupina
Svi učenici osnovnih škola s područja Grada Požege dobit će besplatne radne bilježnice
Brigita od zlata s novim državnim rekordom
Pretežno sunčano, vrlo toplo, temperatura do 28 °C
Danas će bez struje biti...
Crtica iz Pleternice; ovo na slici trebao bi biti Trg bećarca i gange, ali branitelji inzistiraju da ga nazovu po njima
Benzin u Hrvatskoj skuplji nego u Njemačkoj
Marin rodnu Požegu zamijenio Irskom: ʺNa odlazak sam se odlučio prvenstveno zbog ekonomske situacije u zemljiʺ
U izletištu „Mali raj“ blagoslovljena kapelica sv. Antuna Padovanskog
Nogometaši NK Osijeka na pripremama u Velikoj igrali međusobnu utakmicu
PAZI, VRUĆE! Požeško kulturno ljeto započinje u četvrtak (21.6.) Ivanjskim krijesom
S projektom Reciklažnog dvorišta i važnosti odvojenog prikupljanja otpada upoznati mještani općine Kaptol
Pretežno ili djelomice sunčano, najviša temperatura 26°C
Požar im uništio dom: ʺOtac i ja smo patili da ga izgradimoʺ
Pakračka gimnazija obilježili 50-godišnjicu mature
Subotnja šetnja Požegom 16.6.2018.
Savjesno odlažite svoj otpad
„(Ne)zaboravljena pisma“ u OŠ Antuna Kanižlića
U tijeku požar obiteljske kuće u Starom Brestovcu

Pretraži 034 portal

48 SATI NA 034PORTALU

.

Održana završna konferencija projekta Energetska obnova zgrade Područne škole Trapari

.

Ovaj vikend tri alkoholizirana vozača, rekorder 22 - godišnjak s 1,96 promila

.

U jučerašnjoj prometnoj kod Hrnjevca troje teško i dvoje lakše ozlijeđeno

.

Gregurić: ʺ Prezadovoljan sam odazivom kandidata ali i njihovom prolaznošću koja je iznad 80%ʺ

.

Judaši ʺJigoraʺ uspješni i na Krku

.

Održana 18. godišnja produkcija UO Plesne radionice Ilijane Lončar

.

Na Danu zdravlja u Lipiku u mnoštvu aktivnosti uživali posjetitelji svih dobnih skupina

.

Svi učenici osnovnih škola s područja Grada Požege dobit će besplatne radne bilježnice

.

Brigita od zlata s novim državnim rekordom

.

Pretežno sunčano, vrlo toplo, temperatura do 28 °C

.

Danas će bez struje biti...

.

Crtica iz Pleternice; ovo na slici trebao bi biti Trg bećarca i gange, ali branitelji inzistiraju da ga nazovu po njima

.

Benzin u Hrvatskoj skuplji nego u Njemačkoj

.

Marin rodnu Požegu zamijenio Irskom: ʺNa odlazak sam se odlučio prvenstveno zbog ekonomske situacije u zemljiʺ

.

U izletištu „Mali raj“ blagoslovljena kapelica sv. Antuna Padovanskog

.

Nogometaši NK Osijeka na pripremama u Velikoj igrali međusobnu utakmicu

.

PAZI, VRUĆE! Požeško kulturno ljeto započinje u četvrtak (21.6.) Ivanjskim krijesom

.

S projektom Reciklažnog dvorišta i važnosti odvojenog prikupljanja otpada upoznati mještani općine Kaptol

.

Pretežno ili djelomice sunčano, najviša temperatura 26°C

.

Požar im uništio dom: ʺOtac i ja smo patili da ga izgradimoʺ

.

Danas će bez struje biti...

Nestala studentica iz Slavonskog Broda tragično je preminula

Tužne vijesti u Slavonskom Brodu, objesio se 17-godišnjak !?

Nestala studentica iz Slavonskog Broda

Subotnja šetnja Požegom 16.6.2018.

Požar im uništio dom: ʺOtac i ja smo patili da ga izgradimoʺ

Novi sugrađani

Stanje na cestama

Bez struje

Korisni linkovi

HRVATSKA - NIGERIJA: Veličani organiziraju gledanje prve utakmice na velikom ekranu na sjevernoj tribini stadiona

Planirate li iseliti iz Hrvatske?

DA

MOŽDA

NE

NIKAD

Klikni na odgovor za koji želiš glasati.
Pogledaj rezultate

IMPRESSUMUVJETI KORIŠTENJAOGLAŠAVANJE