Evo prilike za nekretnine u Jakšiću

NASLOVNAJAKŠIĆGOSPODARSTVO

FOTO: M.M.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA

Evo prilike za nekretnine u Jakšiću

21.2.2018. 08:12 | Ante Mandaric IZVOR: Općina Jakšić PREGLEDA: 3009

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 81/15. – pročišćeni tekst), članaka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 123/17– pročišćeni tekst), članka 52. i članka 104. Statuta Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, br. 77/13 i 83/14), Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Jakšić - Gospodarska zona Jakšić, „Službeni glasnik Općine Jakšić“, br. 113/17), Odluke o gospodarenju imovinom u vlasništvu Općine Jakšić („Službeni glasnik Općine Jakšić“, br. 114/17), te Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina unutar Gospodarska zona Jakšić, KLASA: 022-01/18-01/27, URBROJ: 2177/04-02/01-18-1, od 29.siječnja 2018. godine, raspisuje se


J A V N I N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina unutar Gospodarske zone Jakšić

I
Općina Jakšić raspisuje natječaj za prodaju građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone u Jakšiću (u tekstu: Zona)

Predmet natječaja su slijedeće građevinske čestice:

a) k.č.br. 1876/4, oranica Šiljkovac, ukupne površine 15.000 m2 , z.k.ul.br. 1517, u k.o. Jakšić.
Ponuda se podnosi za dio nekretnine 15.000 m2, jer isti čini predmet prodaje i početna cijena za navedenu nekretninu iznosi 30.000,00 kuna (slovima: tridesettisućakuna).

b) k.č.br. 1876/9, oranica Šiljkovac, ukupne površine 16.749 m2 , z.k.ul.br. 1517, u k.o. Jakšić.
Ponuda se podnosi za cijelu nekretninu 16.749 m2, jer kao cjelina čini predmet prodaje i početna cijena za navedenu nekretninu iznosi 33.498,00 kuna (slovima: tridesetitritisućečetiristoidevedesetiosamkuna).

II
Ponuditelji ponuđenu cijenu izražavaju u kunama.

III
Namjena nekretnina iz točke I ovoga Natječaja:
- za nekretninu označenu slovom a) je proizvodna-uslužna namjena.
- za nekretninu označenu slovom b) je proizvodna-pretežito industrijska namjena.

IV
Rok za podnošenje pisanih ponuda je petnaest (15) dana od dana objave javnog natječaja.
Otvaranje pristiglih ponuda je javno i obavlja ga Povjerenstvo prema redoslijedu zaprimanja prijava.
Otvaranje prispjelih ponuda održat će se u utorak, 15. veljače 2018. godine u 15,00 sati.
Zakašnjele, neuredne i nepotpune, ili na drugi način protivne uvjetima iz natječaja podnesene ponude neće se razmatrati.

V
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju fizičke i pravne osobe ako ispunjavaju Zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.
Svaki ponuditelj može se natjecati za sve nekretnine koje se izlažu prodaji i za svaku dati zasebnu ponudu.
Nekretnine se prodaju u viđenom stanju što isključuje sve naknadne prigovore.

VI
Pisana prijava odnosno ponuda mora sadržavati slijedeće:
a) Obrazac ponude s osobnim podacima (Ime i prezime, OIB fizičke osobe ili OIB i tvrtku pravne osobe potpunu adresu, odnosno drugi važeći identifikacijski podatak za strane fizičke ili pravne osobe),
b) visinu ponuđene cijene,
c) dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 3.000,00 kuna za nekretninu iz točke I, označenu slovom a) i 3.300,00 kuna za nekretninu iz točke I, označenu slovom b),
d) ponuditelji su dužni podnijeti dokaz kojim dokazuju da su registrirani za obavljanje odgovarajuće proizvodne djelatnosti iz točke III ovoga natječaja, preslika rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe odnosno obrtni registar za fizičke osobe obrtnike i preslika osobne iskaznice za fizičke osobe.
e) Izjavu ili Potvrdu da ponuditelj nema dugovanja prema Općini Jakšić
f) potvrda nadležne porezne uprave da su podmirene sve obveze prema državi;
g) planirana namjena ulaganja

VII
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta javnog natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.
Ponude natjecatelja ispod utvrđene početne cijene neće se razmatrati.
Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu na žiro-račun Općine Jakšić broj: HR3424070001816400004 s pozivom na broj odobrenja HR68-7722-OIB fizičke ili pravne osobe uplatitelja s naznakom „jamčevina za nekretninu Gospodarska zona-Jakšić“.

VIII
Ponuditeljima čije ponude nisu odabrane kao najpovoljnije jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od dana okončanja postupka natječaja.
Ponuditelju čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, jamčevina se uračunava u ponuđenu cijenu.
Ponuditelj čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija i naknadno odustane od zaključenja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine.

IX
Nakon što Povjerenstvo izvrši vrednovanje ponuda, Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, na prijedlog istog, donosi općinski načelnik Općine Jakšić, te se ista dostavlja svim ponuditeljima u postupku javnog natječaja.

Odabrani ponuditelj dužan je s prodavateljem Općinom Jakšić sklopit - Predugovor o kupoprodaji nekretnina. Obveza Kupca je ishoditi Lokacijsku dozvolu i provesti parcelaciju kojom će se formirati predmetna građevinska čestica na nekretninama iz točke I ovoga natječaja, a za objekt namjene iz točke III ovoga Natječaja koji će se na njoj graditi.
Po pravomoćnosti Lokacijske dozvole i provedbi parcelacije Općina Jakšić će s kupcem sklopiti Konačni ugovor o kupoprodaji nekretnina.

X
Kupac je dužan ugovorenu cijenu platiti u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.
Sve troškove proizašle iz predugovora, ugovora o kupoprodaji i poreza na promet nekretnina snosi kupac u cijelosti.
Stjecanje prava vlasništva u zemljišnim knjigama i katastru zemljišta dozvolit će se po isplati kupoprodajne cijene u cijelosti.

XI
Ponude za natječaj se dostavljaju poštom preporučeno ili osobno u zatvorenoj omotnici na urudžbeni zapisnik Općine Jakšić, sa naznakom „Ponuda za natječaj za kupnju nekretnina-ne otvaraj“ na adresu: OPĆINA JAKŠIĆ, Osječka 39,34308 JAKŠIĆ.

XII
O ishodu natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana utvrđenja najpovoljnijih ponuditelja za kupnju navedenih nekretnina.

XIII
Općina Jakšić pridržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja.
Obrazac ponude može se preuzeti na web stranicama Općine Jakšić www.jaksic.hr, dobiti u Općini Jakšić ili će ga Općina Jakšić dostaviti na traženje zainteresiranih fizičkih ili pravnih osoba.

XIV
Ovaj će se Javni natječaj objaviti na Oglasnoj ploči Općine Jakšić, na web stranici Općine Jakšić (www.jaksic.hr) i u Glasu Slavonije.


KLASA: 022-01/18-01/28
URBROJ: 2177/04-02/01-18-1
Jakšić, 29.siječnja 2018.
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivica Kovačević, dipl.ing.v.r.


Tagovi: natječaj prodaju Gospodarska zona Jakšić

U Požegi, nakon eksplozije, gori stan na 6. katu zgrade, ima ozlijeđenih
Obavijest voćarima da obave testiranje protiv uzorčnika biljnih bolesti
Cesta ruža i vina vodi od Požege do Pleternice
Slavonija u završnici srušila Vihor
Podigli halu za gradnju dječjih igrališta, a planiraju i zapošljavanja
Zaigrajte Facebook nagradnu igru Očne optike Abrić
Požega je jučer bila domaćin 4. kola prvenstva Hrvatske za osobe s invaliditetom
UŽIVAJTE U NEDJELJI: Stigla nam je jesen!
ʼOduvijek smo htjeli zatvorene bazene. Sad ih i imamo!ʼ
Kupi Arena Casino bon na Tisku i zaigraj online casino igre!
U Požegi održan Biskupijski dan
Duhovni koncert u Požegi - Otvorite vrata Kristu 22.9.2018.
Održan Dan nacionalnih manjina Grada Lipika
Većina ljudi ne uzima račun u pekari. Znate li da vas i za to mogu oderati?
Pogled na papučke vinograde
Na hrvatskim je cestama ove godine dosad poginulo više ljudi nego lani
Održana 3. sjednica Dječjeg Gradskog vijeća u Požegi
Topa izdao novi singl ʺNeka sunce sjaʺ
U Gradskom muzeju otvorena izložba „Anamneza – povijest bolesti u antičkom svijetu“
22. rujan je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama
Njihovih prvih stotinu godina
Subotnja šetnja Požegom i Agro Tour Slavonija 22.9.2018.
Ljeto je gotovo, temperature su već danas znatno niže nego jučer, najavljeno dugotrajno zahladnjenje

Pretraži 034 portal

48 SATI NA 034PORTALU

.

U Požegi, nakon eksplozije, gori stan na 6. katu zgrade, ima ozlijeđenih

.

Obavijest voćarima da obave testiranje protiv uzorčnika biljnih bolesti

.

Cesta ruža i vina vodi od Požege do Pleternice

.

Slavonija u završnici srušila Vihor

.

Podigli halu za gradnju dječjih igrališta, a planiraju i zapošljavanja

.

Zaigrajte Facebook nagradnu igru Očne optike Abrić

.

Požega je jučer bila domaćin 4. kola prvenstva Hrvatske za osobe s invaliditetom

.

UŽIVAJTE U NEDJELJI: Stigla nam je jesen!

.

ʼOduvijek smo htjeli zatvorene bazene. Sad ih i imamo!ʼ

.

Kupi Arena Casino bon na Tisku i zaigraj online casino igre!

.

U Požegi održan Biskupijski dan

.

Duhovni koncert u Požegi - Otvorite vrata Kristu 22.9.2018.

.

Održan Dan nacionalnih manjina Grada Lipika

.

Većina ljudi ne uzima račun u pekari. Znate li da vas i za to mogu oderati?

.

Pogled na papučke vinograde

.

Na hrvatskim je cestama ove godine dosad poginulo više ljudi nego lani

.

Održana 3. sjednica Dječjeg Gradskog vijeća u Požegi

.

Topa izdao novi singl ʺNeka sunce sjaʺ

.

U Gradskom muzeju otvorena izložba „Anamneza – povijest bolesti u antičkom svijetu“

.

22. rujan je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

.

Njihovih prvih stotinu godina

.

Subotnja šetnja Požegom i Agro Tour Slavonija 22.9.2018.

.

Ljeto je gotovo, temperature su već danas znatno niže nego jučer, najavljeno dugotrajno zahladnjenje

.

HRVAT ŠOKIRAO NIJEMCE: Tamo je čistio WC-e, a u Hrvatskoj kupio kuću i Lexus, evo kako

.

Kupi Arena Casino bon na Tisku i zaigraj online casino igre!

41-godišnjak s područja Kaptola ʺpaoʺ sa 1.100 grama sitno rezanog duhana

Brestovac: U prevrtanju traktora ozljeđena jedna osoba

Vikend rezerviran za automobilska uzbuđenja: Monster truck show na požeškom asfaltu

Bandić se mota po Požegi, je li došao po još jednog!??

034 Portal nije pozvan na obilježavanje Dana branitelja, sudeći po fotkama iz prvog reda, znat ćete i zašto!

Novi sugrađani

Stanje na cestama

Bez struje

Korisni linkovi

Pogled na papučke vinograde

Hoće li uspjeh na Svjetskom prvenstvu značiti boljitak Hrvatske?

1. Da

2. Nadam se

3. Nisam siguran

4. Neće

Klikni na odgovor za koji želiš glasati.
Pogledaj rezultate

IMPRESSUMUVJETI KORIŠTENJAOGLAŠAVANJE